Cymru

English

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn ariannu prosiectau mewn ardaloedd sydd wedi ymrwymo i ymgorffori treftadaeth a diwylliant fel rhan greiddiol o gynlluniau lleol a phenderfynu. Trwy gryfhau'r cysylltiadau rhwng sefydliadau treftadaeth, dinesig a chymunedol, a thrwy gynnwys pobl, bydd prosiectau yn gwella'r rhan y mae treftadaeth a diwylliant yn ei chwarae o ran ddyfodol pob lle sy'n cymryd rhan yn y Cynllun. Ymhen amser, bydd hyn yn arwain at fanteision cymdeithasol ac economaidd y gall treftadaeth a diwylliant eu cyflawni.

Mae hwn yn gynllun peilot. Bydd yn ariannu gweithgareddau y gellir adeiladu arnynt yn y dyfodol, a gellir rhannu'r hyn a ddysgir o hynny gydag ardaloedd eraill.

Amcanion

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn galluogi sefydliadau treftadaeth a diwylliannol i wneud newid sylweddol o ran y ffordd y maent yn gweithio gyda'i gilydd, a chyda sefydliadau mewn sectorau eraill, er mwyn i dreftadaeth a diwylliant gyfrannu mwy i ddiwallu amcanion cymdeithasol ac economaidd lleol.

Beth fydd y Cynllun Lle Arbennig yn ei wneud?

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn ariannu rhwng 5 ac 8 o leoedd ledled Cymru i gyflawni'r canlynol:

  • Adeiladu ar bartneriaethau presennol gyda'r sectorau treftadaeth a diwylliannol er mwyn gwneud y mwyaf o'u cyfraniad cymdeithasol ac economaidd
  • Adeiladu partneriaethau newydd i wireddu'r cyfraniad hwn ac ysgogi adnoddau yn y sector i gefnogi hynny
  • Datblygu partneriaethau rhwng y sector treftadaeth a mentrau sy'n seiliedig ar le sy'n gweithredu yng Nghymru er budd pawb fel bod cyfraniad y sector a'r potensial am ragor o gydweithio yn y dyfodol yn cael eu cydnabod a'u cefnogi gan gynlluniau a strategaethau tymor hir ar gyfer yr ardal a chymunedau

Bydd y cynllun yn galluogi lleoedd ledled Cymru i roi treftadaeth a diwylliant wrth wraidd gweledigaeth y dyfodol ar gyfer eu hardal.

Faint o gyllid sydd ar gael?

Gallwch wneud cais ar gyfer rhwng £100,000 a £500,000 i weithgaredd a fydd yn cael ei gyflawni dros gyfnod hyd at dair blynedd.

Mae'r broses o ymgeisio ond yn cynnwys un rownd, ond mae'n rhaid i chi gyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb cyn cwblhau ffurflen gais.

Canolbwynt daearyddol

Mae'r Cynllun Lle Arbennig yn gynllun peilot. Yng Nghymru, ein nod yw cefnogi ymgeiswyr llwyddiannus o amrywiaeth o leoedd i gymryd rhan yn y cynllun.

Rydym yn eich gwahodd i feddwl yn greadigol ynglŷn â'r ardaloedd y gellwch eu gwasanaethu. Gall y rhain fod ar draws mwy nag un ardal gyngor, neu'r berthynas rhwng ardal drefol ac ardaloedd gwledig cyfagos. Nid oes rhaid i'r ffiniau fod yn gyfagos nac yn weinyddol. Bydd angen i chi bennu'r raddfa a'r ffiniau daearyddol ar gyfer y 'lle' ble bydd eich prosiect yn cael ei gynnal. Dylech gyflwyno dadl o fewn eich cais o ran sut y mae'r ardal ddaearyddol a ddewiswyd gennych yn berthnasol ac yn ystyrlon yng nghyd-destun amcanion y Cynllun Lle Arbennig. Dylai maint lle gael ei ystyried er mwyn sicrhau bod digonedd o adnoddau ar gael ac y gall y prosiect greu digon o effaith. Gallai lleoliad fod yn:

  • Gonsortiwm o ardaloedd awdurdod lleol
  • Ardal awdurdod lleol unigol
  • Dinas neu dref a'i chefnwlad
  • Casgliad o drefi / pentrefi gwledig
  • Parc cenedlaethol neu ardal ddynodedig arall, e.e. tirwedd ddynodedig, Safle Treftadaeth y Byd neu ardal gadwraeth
  • Wardiau o un gymdogaeth neu gymdogaethau gwahanol

Sut i wneud cais

Er mwyn gwneud cais o dan y Cynllun hwn, mae rhaid i chi gyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb erbyn canol dydd 14 Awst 2017. Cwblhewch gopi o’r ddogfen Word isod a’i anfon i [email protected]

Byddwn yn cysylltu â chi erbyn 31 Awst 2017 i’ch hysbysu os ydych yn cael eich gwahodd i gyflwyno cais llawn. Bydd hyn yn seiliedig os teimlir fod gan eich cynnig y potensial mwyaf i gyflawni yn erbyn canlyniadau’r Cynllun. Bydd rhaid i’r cynigion, a anogir i wneud cais, gyflwyno cais llawn erbyn 7 Rhagfyr 2017.

Frequently asked questions

Pwy all wneud cais?

Partneriaethau a arweinir gan sefydliad dielw. Gweler adran 3 yng nghanllawiau gwneud cais i gael rhagor o wybodaeth.

Pa fath o weithgareddau fydd y Cynllun Lle Arbennig yn eu cefnogi?

Rydym yn disgwyl bydd y rhan mwyaf o weithgareddau a gefnogir yn cynnwys siarad â phobl leol fel drwy gynnal trafodaethau sy’n seiliedig yn y gymuned a digwyddiadau; archwilio syniadau newydd fel archwilio rôl treftadaeth yn yr economi leol; creu dulliau newydd fel galluogi sefydliadau treftadaeth i weithio gyda chomisiynwyr wrth gyd-gynhyrchu fframweithiau ar gyfer canlyniadau cymdeithasol; ac adeiladu capasiti ymhlith cymunedau lleol i ymwneud â threftadaeth.

Pryd a wneir penderfyniadau?

Dyddiad cau ar gyfer Mynegiant o Ddiddordeb ydy 14 Awst 2017 a 7 Rhagfyr 2017 ar gyfer ceisiadau llawn. Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r 5 i 8 Lle llwyddiannus erbyn diwedd mis Mawrth 2018.

A oes angen i bob arian partneriaeth fod yn ei le erbyn gwneud cais?

Nag oes. Byddem yn disgwyl gweld 75% wedi’i ymrwymo i'r Cynllun pan gyflwynir cais llawn. Erbyn diwedd mis Rhagfyr 2018 ydy’r dyddiad cau i sicrhau gweddill yr arian.

Mae terfyn geiriau o 500 o eiriau yn y ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb. Beth mae hyn yn ei gynnwys?

Mae'r terfyn geiriau yn berthnasol i Adran 3 yn unig, lle rydym yn gofyn i chi amlinellu eich cynigion. Gall gwybodaeth fel teitl eich prosiect, gwybodaeth am eich person cyswllt, manylion sefydliadol a chais am grant tebygol fod yn ychwanegol i hyn.